TIN BÁN Giá KL Thời gian
  PGBANK 9,000 300,000 07:53
  ABBANK 9,600 300,000 07:53
  ASCH 69,000 100,000 07:53
  PVSY 3,500 300,000 07:53
  EVNF 6,200 300,000 07:53
  NABANK 6,300 300,000 07:53
  OCB 11,600 300,000 07:53
  HDBANK 20,700 300,000 07:53
  VABANK 4,800 300,000 07:53
  VEAM 20,600 300,000 07:53
  ALSC 69,000 100,000 07:53
  METALVN 47,000 100,000 07:53
  SGBANK 10,500 300,000 07:53
  SCBANK 6,000 300,000 07:53
  TCB 47,000 300,000 07:53
  VTGI 12,500 300,000 07:53
  VTPO 55,300 100,000 07:53
  BVQTTN 15,000 300,000 07:53
  SEABANK 12,500 300,000 07:53
  TPBANK 14,700 300,000 07:53
  HUGAMEX 0 100,000 07:52
  BIWASE 25,500 300,000 07:52
  DAGARCO 0 100,000 07:52
  NAGACO 0 100,000 07:52
  DUGACO 0 100,000 07:52
  2TCORP 25,000 100,000 07:52
  GOLDEN 0 100,000 07:51
  FPTSHOP 0 100,000 07:51
  CKG 22,000 100,000 07:51
  COMIFOOD 18,000 300,000 07:51
  SABETRAN 38,000 100,000 07:51
  BVBANK 6,000 300,000 07:51
  PCC1 21,000 300,000 07:51
  SING 10,000 300,000 07:51
  PHGC 105,000 100,000 07:51
  KEMNGHIA 32,000 100,000 07:51
  SAOTD 25,000 100,000 07:51
  NSH 11,000 300,000 07:50
  VCBANK 6,200 300,000 07:50
  BECAMEXIDC 15,000 300,000 07:50
  ACFT 0 100,000 07:50
  QHHC 30,500 100,000 07:50
  BBT 5,000 300,000 07:50
  NAMDO 0 100,000 07:50
  SCID 15,000 100,000 07:50
  DASC 5,500 300,000 07:50
  MENETCO 33,500 100,000 07:50
  BALPAC 0 100,000 07:50
  SHEN 15,000 100,000 07:50
  NPC2 15,000 100,000 07:50
  COMA 0 100,000 07:50
  EXIMLAND 6,000 300,000 07:50
  SAIGONRES 37,000 300,000 07:50
  BTLI 11,500 300,000 07:50
  MSBS 5,000 300,000 07:50
  HIGHLANDS 0,000 300,000 07:50
  HIPC 21,000 300,000 07:50
  PPHC 21,000 300,000 07:50
  DONAGAMEX 0 100,000 07:50
  KIDO 60,500 50,000 07:50
  LVBANK 13,800 300,000 07:50
  BECAMEXIDC 15,000 300,000 07:50
  PYMEPHARCO 58,000 100,000 07:50
  NHABECO 40,000 100,000 07:50
  SCSC 76,000 100,000 07:50
  ALTC 0 100,000 07:50
  MEKOPHAR 72,000 100,000 07:50
  EABANK 5,300 300,000 07:50
  BABANK 5,000 300,000 07:50
  CIAS 61,000 100,000 07:50
  COMA2 0 100,000 07:50
  VNWO 0 100,000 07:50
  TONDONGA 33,000 100,000 07:50
  CIE4 15,000 100,000 07:50
  HACHIBA 21,000 300,000 07:50
  SUNGROUP 23,000 300,000 07:50
  HADUPHACO 45,000 100,000 07:50
  CTCM 4,000 300,000 07:50
  YTECO 30,000 100,000 07:50
  CTIN 31,200 300,000 07:50
  ECISAIGON 45,000 100,000 07:50
  DESCON 13,000 300,000 07:50
  CRAC 62,000 200,000 07:50
  TASECO 30,000 100,000 07:50
  SPT 6,000 300,000 07:50
  VINPHACO 40,000 100,000 07:50
  SIDC 15,000 300,000 07:50
  DLTW2 30,000 300,000 07:50
  QFEXIM 0 100,000 07:50
  HUGACO 0 100,000 07:50
  PTSN 0 100,000 07:50
  TTPC 9,500 300,000 07:50
  VIGECAM 15,500 100,000 07:50
  PVCB 3,000 300,000 07:50
  TBRESCO 9,500 300,000 07:50
  HNPC 0 100,000 07:50
  KGCI 21,500 100,000 07:50
  HPG_T 8,000 300,000 07:50
  PHALE 21,500 300,000 07:50
  TRAFUCO 0 100,000 07:50
  2TCORP 5,000 300,000 19/08
  SCBANK 6,800 20,000 09/09
TIN MUA Giá KL Thời gian
  VEAM 20,700 600,000 07:56
  SGBANK 10,800 600,000 07:56
  TCB 47,300 600,000 07:56
  VTGI 12,700 600,000 07:56
  THACO 108,000 100,000 07:56
  VTPO 55,300 200,000 07:56
  TPBANK 15,000 600,000 07:56
  VABANK 5,000 600,000 07:56
  ABBANK 9,800 600,000 07:56
  ASCH 69,000 100,000 07:56
  ALSC 68,000 300,000 07:56
  LVBANK 13,700 600,000 07:56
  MSBANK 6,200 600,000 07:56
  SCBANK 6,000 600,000 07:56
  NABANK 6,200 600,000 07:56
  BVQTTN 15,200 600,000 07:56
  OCB 11,800 600,000 07:56
  SEABANK 12,400 600,000 07:56
  PGBANK 9,200 600,000 07:56
  HDBANK 20,700 600,000 07:56
  CIE4 15,000 200,000 07:55
  PHALE 21,500 600,000 07:55
  VIGECAM 15,500 200,000 07:55
  PYMEPHARCO 58,000 600,000 07:55
  VNGAME 230,000 100,000 07:55
  MEKOPHAR 72,000 600,000 07:55
  MINC 13,000 600,000 07:55
  DLTW2 30,000 600,000 07:55
  SAIGONRES 37,000 600,000 07:55
  VPCO 5,500 200,000 07:55
  COFICO 12,000 300,000 07:55
  VASS 0 200,000 07:55
  VHMW 35,000 600,000 07:55
  CTCM 3,500 600,000 07:55
  GARCO10 17,000 200,000 07:55
  SCSC 76,000 100,000 07:55
  COMIFOOD 18,000 600,000 07:55
  BALPAC 0 200,000 07:55
  CTIN 31,200 600,000 07:55
  SUNGROUP 23,000 200,000 07:55
  VPBS 26,000 600,000 07:55
  SPT 6,000 600,000 07:55
  DESCON 12,000 600,000 07:55
  NPC2 15,000 100,000 07:55
  KIHUSEA 18,000 200,000 07:55
  MLIG 2,000 200,000 07:55
  NUTIFOOD 125,000 100,000 07:55
  SING 10,000 600,000 07:55
  TONDONGA 32,000 600,000 07:55
  VINPHACO 40,000 200,000 07:55
  CIAS 61,000 200,000 07:55
  PPHC 21,000 600,000 07:55
  KEMNGHIA 32,000 300,000 07:55
  CBSC 25,000 200,000 07:55
  PVSY 3,500 600,000 07:55
  GOLDEN 0 300,000 07:55
  KIDO 60,500 100,000 07:55
  SABETRAN 37,000 300,000 07:55
  NAGACO 0 200,000 07:55
  VTCD 30,000 600,000 07:55
  DTMG 12,000 600,000 07:55
  PHGC 105,000 100,000 07:55
  MENETCO 33,500 100,000 07:55
  EVNF 6,300 600,000 07:55
  EXIMLAND 6,000 600,000 07:55
  YSKH 33,500 600,000 07:55
  EVNLSG 6,000 200,000 07:55
  PVCB 2,700 600,000 07:55
  FPTOL 131,000 100,000 07:55
  TBRESCO 9,500 600,000 07:55
  BMSC 6,500 200,000 07:55
  VNWO 0 200,000 07:54
  HADUPHACO 45,000 600,000 07:54
  ICDLB 15,000 200,000 07:54
  BBT 5,000 600,000 07:54
  YTECO 30,000 600,000 07:54
  TRAFUCO 0 200,000 07:54
  DASC 5,500 600,000 07:54
  METALVN 47,000 600,000 07:54
  HNPC 0 200,000 07:54
  EABANK 5,300 600,000 07:54
  SCID 15,000 200,000 07:54
  BVBANK 6,000 600,000 07:54
  DAGARCO 0 200,000 07:54
  QHHC 30,500 200,000 07:54
  PCC1 20,800 600,000 07:54
  DONAGAMEX 0 200,000 07:54
  HUGAMEX 0 200,000 07:54
  DUGACO 0 200,000 07:54
  BIGAMEX 0 200,000 07:54
  HUGACO 0 200,000 07:54
  QFEXIM 0 200,000 07:54
  BECAMEXIDC 15,000 600,000 07:54
  BIWASE 25,500 600,000 07:54
  VCBANK 6,200 600,000 07:54
  SAOTD 25,000 300,000 07:54
  NHABECO 39,000 300,000 07:54
  FPTSHOP 0 200,000 07:54
  BECAMEXIDC 15,000 600,000 07:54
  ACFT 0 200,000 07:54
  METALVN 43 50,000 09/09
  HDBANK 18,700 40,000 09/09
  PGBANK 9,000 50,000 09/09
  EVNF 6,000 1,000,000 20/08
  OCB 10,200 50,000 15/07
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP) Xem thêm ...
Toàn cảnh thị trường
mua-ban-otc-34nybynrd0jc2xxifqjda8.png

Chứng khoán ngày 22/9/2017 qua ‘lăng kính’ kỹ thuật

22/09/17 | bởi haiitcviet

(NDH) Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 22/9/2017 qua “lăng kính” phân tích kỹ thuật. Nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên sẽ tiếp tục nâng đỡ cho thị trường trong phiên cuối tuần (Công ty Chứng khoán Bảo Việt – BVSC) […]