CTCP Ô Tô Trường Hải (Thaco) vừa có tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần từ 4.145 tỷ đồng lên 16.580 tỷ đồng.

Theo nội dung tờ trình, Hội đồng quản trị Thaco dự tính xin ý kiến các cổ đông thông qua phát hành thêm hơn 1,24 tỷ cổ phiếu thưởng với tổng giá trị phát hành thêm mệnh giá là 12.435 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 300% (01 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017 sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK.

Nguồn phát hành được lấy từ nguồn thặng dự vốn cổ phần 2.984 tỷ đồng và 9.451 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/06/2017.

Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017, tại thời điểm 30/06/2017, Thaco có tổng nguồn vốn 56.118 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 24.198 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần gần 3.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 16.296 tỷ đồng.

Thaco cho biết mục đích của việc phát hành là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống các công ty con đến năm 2018.

Tuy vậy, việc phát hành cổ phiếu của Thaco thực chất chủ yếu đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn cổ phần trên sổ sách và làm tăng lượng cổ phần lưu hành, trong khi nguồn vốn của Thaco hoàn toàn không thay đổi.

Hoạt động kinh doanh của Thaco đang gặp khó với sụt giảm của giá xe và cạnh tranh gay gắt. Trong nửa đầu năm nay, doanh số của Thaco cũng lần đầu ghi nhận mức tăng trưởng âm sau nhiều năm, lợi nhuận cũng giảm mạnh so với con số 3.710 tỷ đồng của cùng kỳ 2016 xuống mức 2.615 tỷ đồng.

Ngoài việc phát hành thêm cổ phiếu, HĐQT Thaco quyết định trình cổ đông thông qua việc chi trả bổ sung 20% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016, nâng tỷ lệ cổ tức năm 2016 lên 50% (30% đã trả trước đó vào tháng 5/2017).